مثل ها

اگر برایِ ما آلمانی ها مشکلی پیش بیاید، مثلا دیر به قطار برسیم یا پایمان بشکند و یا ورشکست شویم، می گوییم: دیگر بدتر از این نمی شد؛ همیشه واقعه ای که پیش می آید، بدترین واقعه ممکن است. اما ایرلندی ها درست عکس ما فکر می کنند؛ اینجا اگر کسی پایش بشکند یا دیر به قطار برسد و یا ورشکست شود می گویند: باز هم جای شکرش باقی است؛ ممکن بود به جای پا گردن آدم بشکند، به جای قطار بهشت از دست برود و به جای ورشکست شدن آرامش درون مختل گردد، آرامشی که هیچ ورشکستگی قادر به نابودیش نیست. آن چه اتفاق می افتد به هیچ رو بدترین حادثه ممکن نیست، بدترین حادثه هرگز پیش نمی آید.

+ یادداشت های روزانه ایرلند- هاینریش بل

Advertisements