یک- فوتبال: مشتی نمونه خروار

دو- شعر حسین سناپور برای محمد جعفر پوینده

Advertisements