کجا می بری؟

تو اکنون ز عشقم گریزانی

غمم را ز چشمم نمی خوانی

Advertisements