یاری کنید…

محسن آزرم خواسته بروید این جا و به چند سوال درباره ی غذا خوردن پاسخ بدهید، بلکه کمکی بشود برای آفرینش یک اثر هنری در ستایش غذا…

Advertisements