روزهایی که می آیند

روزها، پر و خالی می شوند

مثل فنجان های چای

در کافه های بعدازظهر

اما

هیچ اتفاق خاصی نمی افتد

این که مثلا

 تو ناگهان

در آن سوی میز نشسته باشی.

گاهی، فنجانی

روی کاشی ها می افتد

حواس ما را پرت می کند.

+ رسول یونان- از مجموعه من یک پسر بد بودم

Advertisements