صید و صیاد

هیچ صیادی/ در جوی حقیری که به گودال می ریزد/ مرواریدی صید نخواهد کرد.*

* فروغ فرخزاد

Advertisements